Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Välkommen till Diagnoskod.se

Här får du blixtsnabb access till alla ICD-10-SE koder och alla KSH97-P-koder (primärvårdskoder).

Diagnoskoder
Back V01-Y98Yttre orsaker till sjukdom och död

V01-V09Fotgängare skadad i transportolycka

V10-V19Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka

V20-V29Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka

V30-V39Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka

V40-V49Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka

V50-V59Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka

V60-V69Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka

V70-V79Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka

V80-V89Andra transportolyckor på land

V90-V94Transportolyckor på vatten

V95-V97Transportolyckor i luften och rymden

V98-V99Andra och icke specificerade transportolyckor

W00-W19Fallolyckor

W20-W49Exponering för icke levande mekaniska krafter

W50-W64Exponering för levande mekaniska krafter

W65-W74Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse

W75-W84Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse

W85-W99Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen

X00-X09Exponering för rök och öppen eld

X10-X19Kontakt med heta föremål och heta ämnen

X20-X29Kontakt med giftiga djur och växter

X30-X39Exponering för naturkrafter

X40-X49Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse

X50-X57Överansträngning och umbäranden

X58-X59Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer

X60-X84Avsiktligt självdestruktiv handling

X85-Y09Övergrepp av annan person

Y10-Y34Skadehändelser med oklar avsikt

Y35-Y36Polisingripande och krigshandling

Y40-Y59Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk

Y60-Y69Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård

Y70-Y82Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk

Y83-Y84Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället

Y85-Y89Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död

Y90-Y98Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes